What is Sandhaana Yoga

En

Ук

Fr

Sandhaana yoga — is a contemporary dynamic style of Hatha yoga. It is a series of complete complexes aimed at working on different zones of chakra projections on the body.

The first complex is aimed at working on a projection of Manipura-chakra. It is a sequence of vinyasas with other Hatha yoga exercises between them.

Vinyasa — is a sequence of asanas, that are changed from one to another without pauses. There are exceptions to this in the second block of vinyasas. Breathing without movements or pauses is included for coordinating the load in vinyasas when necessary. Pauses are also added for maintaining the desired emotional state of the practitioner, that is an important part of the complex. Vinyasa “teaches” the muscles that belong to a single muscle group to work in coordination. It teaches the chosen part of the body to work harmoniously, thus forming a correct kinesthetic pattern “the model movement”. The sum of the kinesthetic patterns that are trained during the suggested complex provides the necessary freedom of movement of the chosen zone, that the practitioner is able to acquire consciously.
The inharmonious muscle alignment is rearranged, the body is relearning.
There are eight meridians of the body that are being worked on. They are responsible for the correct position of the body in space during standing, sitting, and walking. The muscle chains develop with repetition. The desired effect is reached after 4-5 repetitions. Thus, it is preferable to do every vinyasa at least 5 times. It is important to keep the dynamics of the whole complex, so after 7-8 repetitions one should continue to the next sequence of asanas.

On the psychological level, the emotions of the practitioner are set under the control of the mind. Due to the clear dynamic algorithm of actions the emotions that arise are noticed at once. This shows, for example, as a loss of control over the breathing, or the order in which the muscles work within the chain. There should be no unplanned pauses or stops within the complex. The breathing, put in accord with the movement of the body, should be carried on. The practitioner is learning to control his/her actions, breathing and mind concentration regardless of the arising emotions.

In fact, we are speaking of Dharana — the skill to keep the concentration on one thing (correct performance of the complex). One can recognise the emotions that have arisen while doing the exercises during the short intervals between the change of vinyasas, and during Shvaasa 1.6 (Full Yoga Breathing), during Shavasana 1.14 and during breathing 1.18. It is preferable to set aside some time separately after the complex for the techniques of Dhyana (recognition of the emotions and understanding the causes that triggered them).

On the energy level, the complex allows living through the states pertinent to Manipura-chakra. Actions that bring one to this state:
— a connection of the muscles chains under the load;
— continuous movement;
— control over the breathing and its alignment with correct movement;
— keeping oneself in a prolonged state of control;
— complicating conditions: slowing down the movement of the body and breathing;
— increasing the degrees of freedom of the body;
— a lengthy period of time for the complex completion (about an hour).

Укр

Сандхаана йога – це сучасний динамічний стиль хатха-йоги. Є серію цільних за удосконалених комплексів, що направлені на опрацювання чакральних проекцій в тілі

Перший комплекс спрямований на пропрацювання зони проекції Маніпура-чакри. Він являє собою послідовність віньяс і вписаних між ними інших вправ хатха-йоги.
Віньяса – це послідовність асан, що змінюють одна одну без пауз. Виключення бувають на другому блоці віньяс. Дихання без рухів або пропуски включені для узгодження навантаження в тих віньясах в яких це необхідно. Пропуски також додані для збереження початкового емоційного стану у практикуючого, який є важливою ціллю комплексу.

Віньяса «навчає» працювати узгоджено м’язи, що складають м’язову команду. Навчає гармонічному руху в обраній зоні та формує коректний кінезіопаттерн «еталонний рух». Сума кінезіопаттернів, що напрацьовуються під час виконання комплексу, дає необхідну свободу руху даної зони, яку практик може усвідомлено освоїти. Негармонійно вибудовані м’язи перелаштовуються, тіло перевчається.

Основних меридіанів, що пропрацьовуються, в тілі вісім. Вони відповідають за коректне розташування тіла в просторі при стоянні, сидінні чи ходьбі. М’язові ланцюги розвиваються при повторі. Необхідний ефект настає після 4-5 повторів. Відповідно, кожну віньясу бажано робити не менше 5 разів. Важливо зберігати динаміку всього комплексу і тому після 7-8 повторень потрібно переходити до наступної зв’язки асан.

На психологічному рівні емоції практикуючого ставляться під контроль розуму. Через чіткий динамічний алгоритм дій емоції, що виникають, одразу стають більш помітними. Це проявляється, наприклад, у втраті контролю над диханням, виключенням з роботи зони тіла або ділянки м’язового ланцюгу. Комплекс не передбачає незаплановані паузи та зупинки. Дихання в згоді з рухами тіла потрібно продовжувати далі. Так практикуючий навчається управлінню своїми діями, диханням, концентрацією розуму, не дивлячись на емоції, що виникають.

Можна їн аналізувати окремо — це залежить від задачі, яку хнамагається вирішити практик зараз.

Фактично ми говоримо про Дхарану – вміння утримувати концентрацію на одному (коректному виконанню комплексу, або на диханні чи на плавному ритмі на початкових етапах). Усвідомити емоції, що виникають в процесі виконання, можливо в недовгих проміжках між зміною віньяс під час виконання Швааси 1.6 (повне йогівське дихання), під час виконання Шаваасани 1.14 та під час дихання в 1.18. Окремо після виконання комплексу бажано виділити час для технік Дхьяни (актуалізації емоцій і усвідомлення причин що їх викликали).
На енергетичному рівні комплекс дозволяє пережити стани маніпури-чакри

Дії, які до цього призводять.
— навантажене з’єднання м’язових ланцюгів;
— постійний рух;
— контроль над диханням і його узгодження з коректним рухом;
— утримання себе в діяльному керуючому стані;
— ускладнення умов: уповільнення рухів тіла та дихання;
— збільшення ступенів свободи тіла;
— виконання комплексу довгий проміжок часу ( близько години)

Fr

Le Sandhaana yoga est un style moderne et dynamique de hatha yoga. Il s’agit d’une série de pratiques améliorés de l’auteur, visant à travailler sur les projections de chakra dans le corps.

La première ensemble d’exersices est accentuée sur les pratiques de manipura, la seconde, — d’anahata. Le troisième pour la zone de svadhishthana est actuellement en cours de développement.

Chaque ensemble est une séquence d’exercices de vinyasa et de hatha yoga intercalés entre eux : pranayama, renforcements d’asanas, techniques de vibration, etc.

Vinyasa est une séquence d’asanas qui se changent souplement sans pause, comme dans une danse ou des katas dans les arts martiaux